Słowniczek terminów katolickich

Najważniejsze pojęcia katechizmowe używane w Kościele katolickim

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Miłosierny Ojciec wszystkich ludzi.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

Maryja jest Matką Jezusa - prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Została poczęta bez grzechu pierworodnego.

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

Człowiek jest to stworzenie posiadające rozum i wolną wolę, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, oddawał Mu cześć, z całego serca kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Opatrzność Boża to opieka Boża nad człowiekiem i światem.

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który Kościół katolicki przechowuje i jako Objawienie Boże podaje.

Tradycja czyli ustne podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.


Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów.

Papież, to Biskup Rzymu, głowa Kościoła katolickiego.

Sobór powszechny to spowodowane odpowiednimi okolicznościami spotkanie biskupów całego Kościoła, którzy - z papieżem i pod jego kierownictwem - głoszą naukę i ustanawiają prawa jako zespół, a także mogą wypowiadać się nieomylnie w sprawach dotyczących wiary i obyczajów;

Ekumenizm to nurt w chrześcijaństwie dążący do wzajemnego zjednoczenia wyznawców Chrystusa.

Tajemnica wiary jest to prawda, którą poznajemy z Objawienia Bożego, lecz nie możemy jej zrozumieć.

Cud jest to wydarzenie spowodowane szczególnym Bożym działaniem, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg, a które niesie ze sobą religijne orędzie.

Prorok to człowiek natchniony przez Ducha Bożego do szczególnego mówienia lub działania.

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Chrystusa dający nam łaskę Bożą. W każdym Sakramencie następuje spotkanie człowieka z Chrystusem.

Chrzest św. jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.


Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Msza Święta jest to Ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu.

Wiatyk to Komunia święta udzielana choremu w niebezpieczeństwie śmierci.

Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie.

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy świętej, udzielania sakramentów świętych i łaskę godnego ich wykonywania. Powszechne kapłaństwo wiernych to udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach, a duchowni mają w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń.

Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych zobowiązań.

Sakramentalna to błogosławieństwa i poświecenia osób, rzeczy i miejsc, ustanowione przez Kościół.

Modlitwa jest aktem religijnym polegającym na rozmowie i przebywaniu z Bogiem.

Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi. Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

Charyzmaty to specjalne dary Ducha Świętego ponad te, które są ściśle potrzebne do zbawienia. Są one dawane jednostkom lub grupom, po to, by przynosiły korzyść dla wspólnoty Kościoła i świata.

Cnota to skłonność do spełniania tych samych dobrych uczynków.

Sumienie to zdolność do dokonywania oceny i wyboru przebiegu działania zgodnie z prawem, jakie Bóg zapisał w naszych sercach.

Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo pierwszych ludzi względem Boga, wskutek czego utracili oni stan przyjaźni z Bogiem i szczęście.

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Grzech osłabia lub zrywa wspólnotę z Bogiem.

Grzech ciężki jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w sprawie ważnej.

Grzech lekki jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w sprawie mniej ważnej lub w sprawie ważnej, lecz nie całkiem świadomie i dobrowolnie.

Grzech cudzy popełniamy wtedy, gdy sprzyjamy bliźniemu w popełnianiu grzechu.

Nałóg to skłonność do popełniania tych samych grzechów.

Sąd Boży to sprawiedliwa ocena przez Boga całego życia człowieka po jego śmierci.

Piekło to stan ostatecznego oddalenia się od Boga i miejsce wiecznej kary.

Czyściec to stan kary doczesnej po śmierci. Niebo to miejsce wiecznej szczęśliwości.

Świętych Obcowanie to duchowa łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie. Paruzja to powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów

Za: Mój katechizm. Pomoc katechetyczna dla dzieci i młodzieży, Gliwice 2002

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7