Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów rozesłała do Przewodniczących Konferencji Episkopatów List informujący o włączeniu siedmiu nowych wezwań w Litanii do św. Józefa.

„Custos Redemptoris” (dosł. „opiekun/stróż Odkupiciela”), „Servus Christi” (dosł. „sługa Mesjasza/Chrystusa”), „Minister salutis” (dosł. „sługa/szafarz zbawienia”), „Fulcimen in difficultatibus” (dosł. „podpora/wsparcie w trudnościach”), „Patronus exsulum” (dosł. „patron wygnańców/wykluczonych”), „Patronus afflictorum” (dosł. „patron strapionych/zasmuconych/cierpiących”), „Patronus pauperum” (dosł. „patron ubogich/biednych”) – to siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa ogłoszonych przez Stolicę Apostolską 1 maja 2021 roku.

Z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego (8 grudnia 1870 r.), Ojciec Święty Franciszek wydał 8 grudnia 2020 r. List Apostolski Patris corde, przez który pragnął jeszcze bardziej rozbudzić kult tego szczególnego Świętego. „W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę Apostolską, włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi Papieży, którzy rozważali aspekty postaci Patrona Kościoła powszechnego”– czytamy w Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów 1 maja 2021 roku.

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa pochodzą kolejno z Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos św. Jana Pawła II („Custos Redemptoris”); z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966 („Servus Christi”, wyrażenie przywołane w adhortacji Redemptoris Custos i w liście Patris Corde); z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza („Minister salutis”, wyrażenie przywołane w adhortacji Redemptoris Custos) oraz z listu apostolskiego Papieża Franciszka Patris corde („Fulcimen in difficultatibus”, „Patronus exsulum”, „Patronus afflictorum”, „Patronus pauperum”).

Łaciński tekst litanii wzbogacony o nowe siedem wezwań uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia. Polska wersja wezwań, zgodnie z zarządzeniem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pozostawia konferencjom biskupów możliwość roztropnego wprowadzenia do Litanii także innych wezwań, którymi w ich krajach czci się św. Józefa. Stolica Apostolska nie nakłada na konferencje biskupów obowiązku potwierdzenia w Rzymie (łac. „confirmatio”) nowych wezwań w językach narodowych.

Polskie wstępne tłumaczenie zostanie przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, następnie przygotowany tekst zostanie przedstawiony Biskupom podczas sesji plenarnej do zatwierdzenia. Konferencja Episkopatu Polski podejmie również uchwałę o publikacji nowej wersji Litanii do Św. Józefa, z podaniem dnia jej wejścia w życie. Do tego czasu nie należy włączać nieautoryzowanych przekładów nowych wezwań do odmawianej po polsku Litanii. Natomiast nowy tekst łaciński jest obowiązujący z dniem ogłoszenia, tzn. 1 maja 2021 roku.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst Listu Kongregacji:

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. N. 133/21

List do Przewodniczących Konferencji Episkopatów na temat nowych wezwań w Litanii do Św. Józefa

Z Watykanu, 1 maja 2021, Św. Józefa Rzemieślnika

Eminencjo / Ekscelencjo,

w sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia św. Józefa jako Patrona Kościoła powszechnego, Ojciec Święty ogłosił List Apostolski Patris corde, którego celem było „wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.”

W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę Apostolską (por. Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi Papieży, którzy rozważali aspekty postaci Patrona Kościoła powszechnego. Są one następujące: «Custos Redemptoris» (por. św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris custos); «Serve Christi» (por. św. Paweł VI, homilia z 19.3.1966, cytowana w Redemptoris custos nr 8 i Patris corde nr 1); «Minister salutis» (św. Jan Chryzostom, cytowany w Redemptoris custos, nr 8); «Fulcimen in diffìcultatibus» (por. Franciszek, List Apostolski Patris corde, Wstęp); «Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, nr 5).

Nowe wezwania zostały przedstawione Ojcu Świętemu Franciszkowi, który zatwierdził ich włączenie do Litanii do Św. Józefa, zgodnie z tekstem załączonym do niniejszego Listu.

Zadaniem Konferencji Episkopatów będzie zarządzenie przekładu Litanii na języki narodowe podlegające ich kompetencji oraz jego opublikowanie; przekłady te nie wymagają potwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z roztropnym osądem Konferencje Episkopatów będą mogły również włączyć do Litanii inne wezwania, poprzez które w ich krajach oddaje się w sposób szczególny cześć św. Józefowi, z zachowaniem rodzaju literackiego oraz we właściwym miejscu.

Przekazując z radością Waszej Eminencji / Ekscelencji to rozporządzenie do wiadomości i wprowadzenia w życie, przekazuję wyrazy mojego uszanowania i oddania w Panu.

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

Ks. Konrad Maggioni S.M.M.
Podsekretarz

Za Biurem Prasowym Stolicy Apostolskiej publikujemy łaciński tekst Litanii z nowymi wezwaniami. Polskie tłumaczenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez KEP.

LITANIæ IN HONOREM S. IOSEPH SPONSI B. MARIæ V.

Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta María, ora pro nobis.
Sancte Ioseph, ora pro nobis.
Proles David ínclyta, ora pro nobis.
Lumen Patriarchárum, ora pro nobis.
Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis.
Custos Redemptóris, ora pro nobis.
Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis.
Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis.
Christi defénsor sédule, ora pro nobis.
Serve Christi, ora pro nobis.
Miníster salútis, ora pro nobis.
Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis.
Ioseph iustíssime, ora pro nobis.
Ioseph castíssime, ora pro nobis.
Ioseph prudentíssime, ora pro nobis.
Ioseph fortíssime, ora pro nobis.
Ioseph obedientíssime, ora pro nobis.
Ioseph fidelíssime, ora pro nobis.
Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis.
Amátor paupertátis, ora pro nobis.
Exémplar opíficum, ora pro nobis.
Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis.
Custos vírginum, ora pro nobis.
Familiárum cólumen, ora pro nobis.
Fúlcimen in difficultátibus, ora pro nobis.
Solátium miserórum, ora pro nobis.
Spes ægrotántium, ora pro nobis.
Patróne éxsulum ora pro nobis.
Patróne afflictórum, ora pro nobis.
Patróne páuperum, ora pro nobis.
Patróne moriéntium, ora pro nobis.
Terror dæmónum, ora pro nobis.
Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
. Constítuit eum dóminum domus suæ.
. Et príncipem omnis possessiónis suæ.

Orémus.

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere dignátus es, prǽsta, quǽsumus, ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. ℞. Amen.

 

Pro Supplicatione ad Deum in capite Litaniarum et Conclusione eligi possunt formulae A vel B pro Litaniis Sanctorum in Calendarium Romanum ex Decretum Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticanii II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Polyglottis, Vaticanis 1969, pp. 33 et 37 propositis.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6