Nominacje do nagrody TOTUS 2012

Ogłoszono nominacje do tegorocznej edycji nagród TOTUS 2010, przyznawanych w związku z Dniem Papieskim przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz działalności medialnej dla upamiętnienia postaci bp. Jana Chrapka. Gala nagród odbędzie się 13 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” nominowano Andrzeja Horubałę - pisarza, krytyka literackiego, producenta i reżysera telewizyjnego. Z wykształcenia polonista, ojciec ośmiorga dzieci, jest autorem kilku książek i oraz wielu esejów, recenzji i omówień. Nominowany został za oryginalną krytykę literacką – głęboką treściowo i błyskotliwą formalnie, polemiczną i odkrywczą jednocześnie, profesjonalną a zarazem popularyzującą rozpoznania idące pod prąd hermeneutyki ponowoczesnej; krytykę, której jednym z głównych narzędzi interpretacyjnych jest chrześcijańska aksjologia i katolicki kształt wiary.

Abp Alfons Nossol, arcybiskup senior diecezji opolskiej, od 1957 r. kapłan tej diecezji. Przez wiele lat pracownik naukowy, profesor KUL. Członek Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Papieskich Komisji Mieszanych ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym oraz pomiędzy Kościołem katolickim i luterańskim, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. Nominowany za wieloletnią służbę kulturze chrześcijańskiej na Śląsku Opolskim, swoistych „Kresach Zachodnich”. Szczególnie za twórczy wkład w kulturę pojednania narodowego i wyznaniowego, kulturę, której wyrazistym symbolem stało się podniesione z ruin sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim.

Prof. Wojciech Kurpik - od 1979 r. do dziś prowadzi konserwację Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Wybitny konserwator dzieł sztuki, profesor, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1996-1999. Konserwatorem częstochowskiej Madonny pozostaje już ponad trzydzieści lat; przeprowadził jej badania, a wyniki opublikował w gruntownej monografii obrazu.

Barbara Wachowicz - pisarka, która propaguje polski patriotyzm, wiarę, postawy honoru i prawości. Autorka pasjonujących tekstów o życiu, twórczości, tajemnicach Wielkich Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, oraz o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. Tworzyła scenariusze filmowe i telewizyjne, audycje radiowe, wystawy, widowiska sceniczne. Laureatka m.in. Złotego Mikrofonu, tytułu Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, wyróżniona Medalem Polonia Mater Nostra Est za: „wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa”. Na wniosek dzieci otrzymała Order Uśmiechu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, ur. w 1969 r., żonaty, ojciec pięciorga dzieci. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku lat 90. pracował w Gazecie Wyborczej". W 1994 roku wraz z Rafałem Smoczyńskim stworzył kwartalnik (czasopismo) „Fronda", który redagował przez 11 lat. W latach 1995-2001 współtworzył też program telewizyjny pod tym samym tytułem. Autor filmów dokumentalnych z serii Raport Specjalny dla Telewizji Polsat; współautor reportażu na temat działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w polskich mediach telewizyjnych w latach 90. Nominowany za dokonania w dziedzinie publicystyki i produkcji telewizyjnej, za tworzenie środowiska chrześcijańskiej refleksji nad kulturą, a zwłaszcza za wierność postawie chrześcijańskiej w świecie kultury masowej" dk / Warszawa

W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” nominację otrzymali: ks. Andrzej Dziedziul MIC, duszpasterz Forum Hospicjów Polskich oraz dyrektor Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie. Od 1998 r. prowadzi Hospicjum Domowe w Warszawie, które obejmuje opieką miesięcznie ok. 300 chorych i ich rodziny. Sam angażuje się szczególnie w pomoc duchową dla osób umierających i dla rodzin w żałobie. Od wielu lat inicjuje nieodpłatne kursy dla wolontariuszy hospicyjnych, dla młodzieży szkolnej, dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów i kapelanów hospicyjnych.

Polska Akcja Humanitarna - organizacja pozarządowa założona przez Janinę Ochojską, by organizować konwoje z darami dla mieszkańców oblężonego Sarajewa. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która dawała polskiemu społeczeństwu możliwość niesienia pomocy cierpiącym z powodu wojny toczącej się tak blisko. Działania PAH mobilizują ludzi z bardzo różnych środowisk społecznych, którzy chcą pomagać i solidaryzować się z potrzebującymi. Dzięki ich zaangażowaniu przeprowadzono wiele spontanicznych akcji pomocowych, głównie pomocy natychmiastowej, wysyłając w miejsce konfliktów i katastrof naturalnych konwoje z darami pierwszej potrzeby – żywnością, lekami, sprzętem rehabilitacyjnym i innymi podstawowymi środkami niezbędnymi do przeżycia.

Fundacja „Dom Nadziei” jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, założoną przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Pomaga osobom zażywającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizuje programy w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" nominowano: Krzysztofa Tadeja, dziennikarza, publicystę i dokumentalistę, b. kierownika Redakcji Programów Publicystycznych Programu 1 TVP (2000-2004). Tadej to jeden z najważniejszych popularyzatorów nauczania Jana Pawła II. Zrealizował w TVP bezpośrednie transmisje z Watykanu z udziałem Jana Pawła II w 2002 i 2003 r. Jest autorem czterech książek – zbiorów wywiadów z osobami, które znały Ojca Świętego: „Świadkowie świętości” (2006), „Blask świętości” (2006), „Dar świętości. Nieznane i zaskakujące wspomnienia o Janie Pawle II” (2009), „Jan Paweł II. Wspomnienia o człowieku, który zmienił świat” (2011). Jednym z ostatnich osiągnięć Krzysztofa Tadeja jest film „Nieznane życie Jana Pawła II” (2012), w którym o życiu i świętości Papieża opowiadają m.in. kard. Stanisław Dziwisz, kard. Tarcisio Bertone, abp Mieczysław Mokrzycki i Arturo Mari.

Prof. Bogdan Chazan, ginekolog położnik, obecnie dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Jest nie tyle teoretykiem rozwijającym myśl Jana Pawła II, co raczej jej czynnym realizatorem. Jego praca jako lekarza, naukowca i działacza społecznego jest skoncentrowana na obronie życia nienarodzonych. Obecnie pracuje nad intensywnym rozwojem naprotechnologii w Polsce. Jego działania mają pozytywny charakter i wspierają nowe rozwiązania, wpisujące się w obronę cywilizacji życia.

Stowarzyszenie 10 czerwca, powstałe w styczniu 2006 w Krakowie w celu krzewienia dziedzictwa Jana Pawła II. Inspiracją dla jego utworzenia było współdziałanie osób z całej Polski dla ustanowienia dnia 10 czerwca święta narodowo-obywatelskiego. Według nich zaistniała potrzeba stworzenia instytucji społecznej, która będzie przypominała o roli Jana Pawła II dla naszej niepodległości. Chodziło o zwrócenie uwagi na znaczenie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i Jego orędzia do Polaków wygłoszonego 10 czerwca 1979 r. na Krakowskich Błoniach.

Jacek Moskwa - wieloletni korespondent z Rzymu i Watykanu dla TVP, Polskiego Radia, „Rzeczpospolitej” i Radia "Zet”. W dużej mierze dzięki jego rzeczowym relacjom Polacy mogli śledzić pontyfikat swojego rodaka. Towarzyszył Papieżowi w kilkunastu zagranicznych pielgrzymkach. W 2002 r. znalazł się w grupie 14 watykanistów z różnych krajów, zaproszonych jako autorzy rozważań Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, prowadzonej przez Ojca Świętego. Jest autorem ważnych książek o Janie Pawle II.

Ks. Robert Skrzypczak, kapłan archidiecezji warszawskiej, ukończył m.in. psychologię kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim, teolog dogmatyczny, znawca personalizmu włoskiego (studia na Uniwersytecie Ca`Foscari w Wenecji). Redaktor naukowy pracy zbiorowej „Jan Paweł II – Teolog. Komentarze do Encyklik” (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009). Nominowany za przygotowanie publikacji „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień” (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011).

W kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” nominowano: Sekcję Polską Radia Watykańskiego, która od ponad 70 lat konsekwentnie i skutecznie łączy podawanie informacji z formacją katolicką. Profesjonalnie informuje nie tylko o działaniach Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej, ale również Kościoła katolickiego na całym świecie oraz życiu innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych. Jest otwarta na współpracę z innymi mediami, zarówno katolickimi, jak i świeckimi.

Katolicka Agencja Informacyjna, druga co do wielkości agencją religijną w Europie. Na polskim rynku medialnym stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji o Kościele. Codzienne serwisy informacyjne KAI, przygotowywane przez dziennikarzy specjalizujących się w tematyce religijnej, docierają do niemal wszystkich większych redakcji w Polsce. Wykorzystuje je prasa, rozgłośnie i stacje telewizyjne. Dzięki korespondentom krajowym i zagranicznym wszystkie znaczące w życiu Kościoła wydarzenia odnotowywane są na bieżąco. KAI ma ponad 150 odbiorców prasowych, w tym redakcje najważniejszych mediów ogólnokrajowych oraz wszystkie ogólnopolskie gazety codzienne. Serwis KAI stanowi także podstawę informacyjną dla najważniejszych tytułów prasy katolickiej oraz katolickiej radiofonii i telewizji. KAI prowadzi też typową działalność promocyjną Kościoła w postaci częstych konferencji prasowych i problemowych spotkań dla dziennikarzy

Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”. Każdy numer „Małego Gościa”, zawiera teksty z dziedziny historii, nauki i sztuki, ale też bezpośrednio nawiązujące do wydarzeń roku liturgicznego. Redakcja podejmuje też wiele akcji angażujących czytelników. Miesięcznik jest użytecznym narzędziem duszpasterskim dzięki np. cyklowi materiałów duszpasterskich opracowywanych na okres Adwentu. „Mały Gość Niedzielny” podejmuje różne przedsięwzięcia, np. przygotowano specjalny dywan dla Jana Pawła II przed jego pielgrzymką do Polski w 1997 r.

Redakcja miesięcznika „W drodze”. Towarzyszy ludziom w poszukiwaniu Boga. Razem z Czytelnikami stawia pytania i szuka odpowiedzi. Pragnie nauczać, dawać człowiekowi oparcie w wierze, ale jednocześnie wsłuchiwać się w jego wątpliwości i dylematy. Na łamach pisma mają szansę spotkać się przedstawiciele różnych nurtów katolicyzmu, dlatego w publikowanych tekstach nie ma łatwych odpowiedzi, czy też uniwersalnych recept na wszystko. Często pojawiają się tematy trudne, niewygodne i kontrowersyjne. Czytelnik znajdzie tu wywiady, reportaże, felietony, recenzje książek i filmów.

Redakcja miesięcznika „Więź”. „Więź” od początku była pismem katolickim, a publicystyka religijna zajmowała na jej łamach wiele miejsca. Pragnęła przyczynić się do intelektualnego ożywienia polskiego katolicyzmu, otwarcia go na współczesną kulturę i nową zachodnią myśl teologiczną. Była zafascynowana Janem XXIII oraz ideami Soboru Watykańskiego II i pragnęła te idee przenosić do Polski. Obecni redaktorzy zaś, wychowani już w Kościele posoborowym, kontynuują ten nurt, podejmując takie inicjatywy, jak np. książka i cykl programów telewizyjnych pod tytułem Dzieci Soboru zadają pytania czy nowoczesny polski podręcznik teologii dogmatycznej.

Uroczysta gala nagród TOTUS 2012 odbędzie się w sobotę 13 października o godz. 16.30 w Sali Złotej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie transmitować będzie TVP2.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9