Idziemy na Jasną Górę. Ale jak?

W radomskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego spotkali się przewodnicy grup Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej.

 

Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi odnoszącymi się do pielgrzymowania i tegorocznymi propozycjami form wędrówki na Jasną Górę.

- Nasza pielgrzymka jest jedną z największych w kraju. To duże utrudnienie, ale jest także pewne ułatwienie. O ile wiele diecezjalnych pielgrzymek to jedna maszerująca kolumna, u nas to pięć osobnych kolumn i kilka różnych tras, a więc w świetle przepisów zupełnie różnych wędrujących grup. Bardzo dużo zależy od przewodników poszczególnych grup, bo na chwilę obecną mamy trzy propozycje zorganizowania pielgrzymki - mówi ks. Mirosław Kszczot, gospodarz spotkania i dyrektor Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

Pierwsza z propozycji to pielgrzymka duchowa, gdzie uczestnicy nie wychodzą z parafii, ale włączają się w program poprzez codzienne spotkania i realizację programu, jak Msze św. i określone modlitwy. Druga z propozycji polegałaby na zorganizowaniu pielgrzymkowej sztafety. Dana grupa, zgodna z aktualnymi przepisami odnośnie liczby i innych przepisów, stawiałaby się w punkcie wyjścia i podejmowała wędrówkę do określonego etapu. Stamtąd wracałaby bez noclegu do domów, a stamtąd ruszałaby kolejna grupa. I trzecia forma to ta najbliższa tradycyjnej formie, ale tutaj trzeba by spełnić wiele przepisów. - Noclegi raczej poza lub na obrzeżu miejscowości w zamkniętym obszarze, bez kontaktu z mieszkańcami. Możliwe są pokoje jednoosobowe, a wieloosobowe, gdy nocuje rodzina. Podobnie, jeśli chodzi o namioty. Każdy pielgrzym będzie miał codziennie mierzoną temperaturę. Jeśli chodzi o wyżywienie, powinno być dostarczane z zewnątrz i przygotowane pod reżimem sanitarnym. Mogą je przygotowywać podmioty zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wpisane do rejestru podmiotów realizujących żywienie zbiorowe. Taką ofertę proponuje na przykład kuchnia Ośrodka Charytatywno-Edukacyjnego "Emaus" w Turnie. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie. Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania). Ponadto każdy pielgrzym powinien mieć swój zestaw sztućców, które należy wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza - mówi dyrektor pielgrzymki.

Nie byłoby również spotkań grup, jak to było w latach ubiegłych, np. w św. Annie czy na Przeprośnej Górce. - Nic nie możemy powiedzieć o tym, jak wyglądałoby wejście na Jasną Górę. Gdy mieliśmy ogólnopolskie spotkanie przewodników na Jasnej Górze, obowiązywał limit osób w budynku sakralnym. Dla bazyliki jasnogórskiej było to 69 osób. Dziś tego limitu już nie ma. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Do początku sierpnia może się bardzo zmienić na lepsze, ale - co nie daj Boże - może też się pogorszyć. Musimy być czujni i elastyczni - podkreśla ks. Kszczot.

- Spotkanie było bardzo potrzebne, bo niby czasu jest jeszcze dużo, ale też i mało, w kontekście tego, jak dynamiczna jest sytuacja i jak szybko musimy reagować. Po powrocie do Końskich zamierzam zorganizować spotkanie służb naszej grupy. Myślę o służbach porządkowych, sanitarnych, medycznych, muzycznych i liturgicznych. Omówimy to, co było przedmiotem radomskiej narady, i podejmiemy decyzję, którą z trzech form tegorocznej pielgrzymki jesteśmy w stanie zorganizować. Nie chcę decydować sam. Zdecydujemy wspólnie - mówi ks. Łukasz Białas, przewodnik Grupy 6 w kolumnie skarżyskiej, wikariusz kolegiaty św. Mikołaja w Końskich.

Przewodnicy otrzymali:

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2

Oto one.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

Zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki.

Określenie liczby uczestników pielgrzymki, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które wykazywałyby objawy wskazujące na zakażenie.

Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

Procedury zapobiegawcze: zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki.

Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

REKOMENDACJE

A - Procedury zapobiegawcze:

W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.

Grupa Pątników Pielgrzymek Diecezjalnych ograniczona jest do 50 osób wliczając w to osoby duchowne oraz posługujące w zabezpieczeniu pielgrzymki.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory.

Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny trasą uzgodnioną z właściwymi władzami (Urzędy Wojewódzkie)

Należy zapewnić osobom pielgrzymującym odpowiednie warunki zakwaterowania (noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych.

Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich rodzin wspólnie pielgrzymujących.

Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.

Żywienie pielgrzymów powinno być realizowane przez podmioty zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wpisane do rejestru podmiotów realizujących żywienie zbiorowe.

Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).

Rekomenduje się funkcjonowania mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec Covid -19.

Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań jeśli miał udokumentowany kontaktu z osobą chorą na Covid-19 w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki.(wymagane oświadczenie)

Organizator powinien mieć listę telefonów do każdej z osób - uczestników pielgrzymki.

B - Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa:

Organizator zapewnia pątnikom środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa., środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.

Organizator instruuje uczestników pielgrzymki w zakresie dotyczącym mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek (rękawiczek używać. w przypadku dokonywania zakupów w sklepach lub przebywania w innych miejscach użyteczności publicznej), zdejmowania i zakładania maseczki.

Organizator powinien dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) - w przypadku innego termometru - dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę - optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 370C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie - wskazana porada medyczna.

 Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:

Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

Zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.

Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/kosza i umyć ręce.

Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi - wszelkie przedmioty sprzęty były czyste i higieniczne.

Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet -leży po stronie pątników. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia organizator, który nadzoruje procesy higieniczne.

Organizator zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.

Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.

Posiłki powinny być pracownikom dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby mogli rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze. powyżej 600 C, a o ile to możliwe - wyparzanie. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.

C- Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SarsCOV-2 u pątnika:

W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałej grupy i przewieść transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.

Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba o której mowa powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.

W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika natychmiastowy kontakt z nr 999 lub 112.

W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej

Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki należy uzgodnić jej sprawowanie z Księżmi proboszczami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i normatywów sanitarnych.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11