Nowy system


Dyskusja na temat likwidacji Funduszu Kościelnego doprowadziła strony kościelną i rządową do wniosku, że konieczne jest wypracowanie nowoczesnego modelu wspierania finansowego Kościoła w jego działaniach na rzecz dobra wspólnego. Trwa ustalanie szczegółów nowych regulacji. Zapowiedź likwidacji Funduszu Kościelnego, złożona przez premiera Tuska w exposé, oznacza konieczność zmiany wypracowanego po 1989 r. sposobu równoważenia materialnych strat Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, jakie poniosły one w okresie komunistycznym. Przedstawiciele Kościoła przyjęli tę zapowiedź ze zrozumieniem, ale i z poczuciem troski o kształt przyszłych rozwiązań. Fundusz Kościelny może być postrzegany jako instytucja anachroniczna, co przemawia za potrzebą wypracowania nowego systemu. O potrzebie przekształcenia Funduszu była mowa w kręgach kościelnych wcześniej. Towarzyszyła temu propozycja przyznania podatnikom możliwości przekazania Kościołowi 1 proc. ich podatku dochodowego. 
Duży niepokój budził jednak sposób, w jaki rząd chciał załatwić tę sprawę, bez poszanowania konkordatowych postanowień o potrzebie wcześniejszej umowy, bądź uzgodnień z Kościołem. Dlatego strona kościelna na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 15 marca postawiła twardo warunek, że dalsze rozmowy z rządem mogą toczyć się wyłącznie na gruncie rozwiązań, jakie przewiduje umowa Rzeczpospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską, czyli za pośrednictwem Komisji Konkordatowych: rządowej i kościelnej. 
Przypomnijmy: konkordat nie precyzował kwestii finansowych, lecz odkładał rzecz na później, zobowiązując obie strony w art. 22 do wyłonienia specjalnej komisji, która miała opracować koncepcję zmian w sprawach finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa. Likwidacja Funduszu Kościelnego może być szansą na wprowadzenie bardziej nowoczesnego modelu, wzorowanego na innych państwach europejskich. Rozwiązania takie umożliwiają ponadto konstytucyjne zasady relacji państwo–Kościół, które zakładają ich autonomię, ale i możliwość współpracy, także w zakresie finansowym, na rzecz dobra całego społeczeństwa. 
Przedstawicie episkopatu zaproponowali, aby dyskusja dotycząca nowych rozwiązań odbywała się zgodnie z art. 22. konkordatu na forum zespołów roboczych ds. finansów Komisji Konkordatowych, kościelnej i rządowej.


Rządowe 0,3 procenta 


Obecnie wszystkie środki z Funduszu Kościelnego, który w 2011 r. wyniósł 89 mln zł, idą na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych różnych wyznań. Z tego źródła, zgodnie z dość szczegółowymi przepisami, częściowo finansuje się składki opłacane za duchownych i zakonników, którzy nie są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. 
Min. Michał Boni przedstawił projekt, wedle którego Kościoły i związki wyznaniowe same płaciłyby te składki, jednak rząd „szanując misję publiczną Kościołów i związków wyznaniowych”, zaproponował, aby Fundusz zastąpić możliwością przeznaczenia 0,3 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na cele misji Kościołów. Możliwość ta nie zmieniałaby dotychczasowych rozwiązań dotyczących przeznaczenia 1 proc. na organizacje pożytku publicznego. Płacenie składek ubezpieczeniowych duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, np. katechetów czy kapelanów szpitalnych, odbywałoby się tak jak obecnie. 


Dwustronna umowa


Negocjacje rozpoczęły się 3 kwietnia. Na czele roboczego zespołu ds. finansów kościelnej Komisji Konkordatowej stanął kard. Kazimierz Nycz, natomiast rządowego – minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Spotkanie doprowadziło do przełamania istniejących wątpliwości, uzgodniono dalsze procedury, a strona rządowa przyznała, że – uznając wkład Kościoła w życie społeczeństwa w wymiarze charytatywnym, opiekuńczym i edukacyjnym, ale także duchowym – państwo poczuwa się do wspierania finansowego Kościoła w pełnieniu jego misji. 
Bardzo ważnym ustaleniem była zgoda obu stron, że ustawę, jaką zaproponuje rząd, musi poprzedzić umowa, która będzie określać jej przyszły kształt. Zostanie ona wypracowana w zespołach roboczych, a następnie przedstawiona do akceptacji Konferencji Episkopatu oraz Radzie Ministrów. Jeśli strony zgodzą się na jej treść, zostanie ona ujęta w formie ustawy i trafi jako projekt rządowy do parlamentu. 
Zgodzono się więc co do generaliów, a szczegóły pozostawiono do dalszych negocjacji. 


«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10