Jesteśmy gotowi do służby!

Józef Hampel

dodane 11.11.2006 15:48

Jesteśmy mężczyznami w pełni wieku, siły i chęci do działania. Mamy ukończony 35 rok życia, niektórzy dobiegają do 60 roku życia, mamy za sobą staż małżeński nierzadko dwudziestoletni. Mamy też za sobą staż pracy, obfity w kontakty międzyludzkie, obarczeni doświadczeniami, przeżyciami mimo to chcemy dalej działać, współpracować.

Henryk Przondziono/Agencja GN

Działamy w parafiach, niektórzy z nas są Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii świętej, inni lektorami, kościelnymi, czy po prostu parafianami. Co nas łączy? Miłość do Boga, do liturgii, do wiary. Jesteśmy Ludem Bożym, który poczuł chęć pełniejszego zespolenia z Chrystusem, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu służono, jesteśmy tymi, którzy chcieliby być Diakonami Stałymi.

Posługa diakona istnieje w Kościele od czasów apostolskich. Diakoni zostali ustanowieni przez apostołów do pełnienia służby na rzecz ubogich (Dz 6, 1-7). Z czasem ich służba związała się ściśle z liturgią, a zwłaszcza z Eucharystią. Według św. Ignacego z Antiochii (Ephesios 6,1; Tralles 3,1) i św. Justyna (Apologia 1,65) do zadań diakonów należała pomoc w łamaniu chleba w czasie Eucharystii i udzielanie go nieobecnym w zgromadzeniu, zwłaszcza chorym. Według Tradycji Apostolskiej św. Hipolita diakon przedstawiał dary ofiarne, służące do celebracji Mszy św. Nieco późniejsze Konstytucje Apostolskie do zadań diakonów dołączyły także przedstawianie intencji modlitwy litanijnej, czyli modlitwy powszechnej. Z czasem uprawnienia diakona zostały poszerzone i mógł on również czytać Ewangelię, głosić słowo Boże i sprawować niektóre sakramenty. Sprawowanie funkcji diakona związane było z przyjęciem odpowiednich święceń - święceń diakonatu. Przez pierwsze wieki chrześcijaństwa posługę diakona mogli pełnić także mężczyźni żonaci. Potem diakonat stał się formą przejściową w drodze do przyjęcia święceń kapłańskich.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego podkreśla, że pośród usługujących przy ołtarzu pierwsze miejsce zajmuje diakon, który podczas Mszy św. ma do spełnienia jemu tylko właściwe funkcje, czyli: czytanie Ewangelii, niekiedy głoszenie słowa Bożego, podawanie intencji modlitwy powszechnej, usługiwanie biskupowi lub kapłanowi w celebracjach liturgicznych, rozdzielanie wiernym Komunii św. (OWMR 61). W homilii biskupa zawartej w Rytuale święceń diakonatu wskazuje się służebny charakter tej posługi: Umocnieni darem Ducha Świętego będą pomagać biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Posługa miłości wyraża się w sprawowaniu czynności liturgicznych w czasie Mszy św., w udzielaniu chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych, przewodniczeniu obrzędom pogrzebu. Przede wszystkim jednak diakoni tak ściśle związani z ołtarzem Chrystusa w imieniu biskupa mają spełniać dzieła miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nas staje się sam Chrystus.

Od Soboru Watykańskiego II (por. KK 29) została na nowo wprowadzona nie istniejąca od prawie tysiąca lat, a przecież ciągle przypominana forma diakonatu, mianowicie diakonat stały: „Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce «nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi». Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami [...]. A ponieważ te obowiązki, nader konieczne dla życia Kościoła, z trudem tylko mogą być spełniane w wielu okolicach przy panującej dziś dyscyplinie Kościoła łacińskiego, można będzie w przyszłości przywrócić diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny”.

Ksiądz Biskup Suski - ordynariusz toruński, przewodniczący Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, tak przedstawia sprawę diakonatu:
„Wprowadzenie diakonatu stałego w diecezji należy do kompetencji biskupa ordynariusza, który podejmuje decyzję w tej sprawie po zasięgnięciu opinii rady kapłańskiej i diecezjalnej rady duszpasterskiej oraz po rozeznaniu konkretnych potrzeb i specyficznej sytuacji swojego Kościoła partykularnego. Jeśli biskup zadecyduje o wprowadzeniu diakonatu stałego, to powinien zatroszczyć się o odpowiednią katechezę skierowaną do ogółu wiernych swojej diecezji, a także ustanowić potrzebne struktury dla formacji kandydatów do diakonatu stałego. Być może trudno będzie zrealizować ten drugi punkt w niektórych diecezjach. Istnieje jednak rozwiązanie: biskupi mogą wprowadzić diakonat stały w swojej diecezji, powierzając kandydatów ośrodkom formacyjnym w innych diecezjach. Uważam, że ten diakonat przede wszystkim jest potrzebny dla nowej ewangelizacji. Pojawiają się nowe areopagi głoszenia Ewangelii. Diakon pracujący zawodowo ma łatwy dostęp do tych środowisk. Poza tym powstają nowe wspólnoty kościelne, które także wymagają przewodzenia. Myślę, że diakoni będą dla nich bardzo użyteczni. Jest wreszcie posługa charytatywna, o której wypadałoby szerzej powiedzieć.”

No właśnie więc pozostaje nam czekać na przychylność naszych ordynariuszy, bo to właśnie im przede wszystkim mamy być potrzebni, jak i również proboszczom, wikarym. Praca misyjna, ewangelizacja która miałaby być naszym udziałem, chorzy którzy na nas czekają. Polska w tej dziedzinie niestety odstaje i to znacznie od czołówki europejskiej. Według najnowszego wydania Annuarium Statisticum Ecclesiae - rocznik statystyczny Kościoła, który zawiera dane na koniec 2004 roku, o diakonach stałych tak się pisze: W 2004 r. było na świecie 32 tysiące diakonów stałych. Rocznik podaje również podaje najnowsze dane o Kościele katolickim w Polsce. W Polsce żyło ponad 36,6 mln katolików... pracowało 28546 księży... oraz 7 diakonów stałych". Dane dotyczące Kościoła w Polsce budzą jednak wątpliwości. Wątpliwości dotyczą zarówno liczby katolików w naszym kraju, jak i posługi diakonów stałych. Wiadomo jednak, że formację przygotowawczą do święceń dopiero rozpoczęli kandydaci do diakonatu stałego.

W swojej pierwszej Encyklice Deus est Caritas Papież Benedykt XVI również wspomniał o obowiązku ewangelizacji: „Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym. Również Kościół jako wspólnota winien wprowadzać miłość w czyn. Konsekwencją tego jest fakt, że miłość potrzebuje również organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie. Świadomość tego zadania odgrywała w Kościele rolę konstytutywną od samych jego początków”. (Deus caritas est, 20). W kościele hierarchicznym zadania te od starożytności chrześcijańskiej wypełniają diakoni. Papież wspomina, że wraz z utworzeniem kolegium Siedmiu, „diakonia” – posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany – została już wprowadzona do fundamentalnej struktury Kościoła.

Tagi: