Gabriele Bitterlich i fałszywe Dzieło Aniołów

dodane 30.10.2002 14:52

Niektóre fałszywe objawienia prywatne mają poważne konsekwencje dla Kościoła. Dzieje się tak wówczas, gdy pod ich wpływem powstają wewnątrz Kościoła zorganizowane grupy. Działalność tych grup wprowadza wielu wiernych w błąd. Do takich należą grupy, powstałe jako Opus Angelorum, które ostatecznie z ruchu się wyłamały odrzucając posłuszeństwo Kościołowi.

Opus Angelorum to po łacinie "Dzieło Aniołów". Dziś jest to publiczne stowarzyszenie wiernych Kościoła Katolickiego, związane z Zakonem Kanoników Regularnych. Ruch podporządkował się bowiem doktrynie oraz normom liturgicznym i kanonicznym Kościoła. Jego cele to upowszechnianie nabożeństwa do Świętych Aniołów, zachęcanie do modlitwy za kapłanów i szerzenie miłości do Chrystusa. "Nie ma żadnych przeszkód natury doktrynalnej ani dyscyplinarnej, które mogłyby powstrzymywać ordynariuszy miejsc przed przyjmowaniem i propagowaniem tego ruchu w ich diecezjach" - pisze w dokumencie z 2 października 2010 r. prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Levada.

Niemniej - co ważne - pewna grupa członków Dzieła, w szczególności kapłani, którzy odeszli lub zostali wydaleni z Zakonu Kanoników, nie przyjęła norm nałożonych przez władze kościelne i nadal stosuje zabronione praktyki, mające źródło w rzekomych objawieniach Gabriele Bitterlich (1896-1978), wizjonerki z Innsbrucku (Austria).

Od Bractwa do Dzieła

W Austrii, 20 kwietnia 1961 r. powstała organizacja pod nazwą Schutzengelbruderschaft – Bractwo Aniołów Stróżów. Stworzyli ją ludzie zafascynowani "objawieniami" Gabriele Bitterlich. Ówczesny biskup Innsbrucku, Paul Rusch, zezwolił na jej działanie. W ciągu dwóch lat organizacja bardzo się rozrosła. Zmieniła nazwę na Engelwerk. Częściej jednak używała łacińskiej nazwy "Opus Angelorum", by podkreślić swój międzynarodowy charakter.

Szczególną popularność Opus uzyskał w Niemczech. 1 grudnia 1977 r. ówczesny przewodniczący Episkopatu Niemiec i arcybiskup Kolonii kard. Joseph Hoeffner zwrócił się o ocenę ruchu do Stolicy Apostolskiej. Kardynał zaniepokojony był treściami zawartymi w pismach wydawanych przez Opus Angelorum, jak również pewnymi aspektami działalności ruchu.

Sprawę zbadała Kongregacja Nauki Wiary. Oto treść jej pisma do kard. Hoeffnera z 24 września 1984 r.:

1. "Dzieło Aniołów" w propagowaniu pobożności do Świętych Aniołów musi być posłuszne nauczaniu Kościoła oraz świętych Ojców i Doktorów Kościoła. W szczególności nie będzie rozpowszechniać wśród swoich członków i wiernych kultu aniołów, który posługuje się "imionami" znanymi z domniemanego objawienia prywatnego (przypisywanego P. Gabriele Bitterlich). Nie będzie wolno używać tych imion w żadnej modlitwie wspólnoty.

2. "Dzieło Aniołów" nie będzie domagać się od swoich członków i nie będzie przedkładać im tak zwanego "przyrzeczenia milczenia" ("Schweigen-Versprechen"), chociaż jest słuszne zachowywać odpowiednią dyskrecję w sprawach wewnętrznych "Dzieła Aniołów", która jest właściwa członkom instytutów kościelnych.

3. "Dzieło Aniołów" i jego członkowie będą zachowywać skrupulatnie wszystkie przepisy liturgiczne, przede wszystkim dotyczące Eucharystii. Ma to szczególne znaczenie dla tak zwanej "komunii wynagradzającej".

Kongregacja ostrzega i zakazuje

Minęło kilka lat i Kongregacja Nauki Wiary mogła przeanalizować inne pisma pochodzące z tego samego źródła, jak również upewnić się, że jej poprzednie decyzje nie zostały poprawnie zinterpretowane i zastosowane. Kongregacja uznała za konieczne wydać kolejny dokument w tej sprawie. Oto dekret z 6 czerwca 1992 r.:

I. Teorie pochodzące z domniemanych objawień otrzymanych przez P. Gabriele Bitterlich dotyczące świata aniołów, ich imion własnych, ich grup i funkcji, nie mogą być ani nauczane, ani w żaden sposób wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, w organizowaniu i w strukturze działania ("Baugerüst") "Opus Angelorum", jak również w kulcie, w modlitwach, w formacji duchowej, w duchowości publicznej i prywatnej, w posłudze czy apostolacie. Ta sama decyzja odnosi się do jakiegokolwiek Instytutu lub Stowarzyszenia uznanego przez Kościół.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wewnątrz lub na zewnątrz Stowarzyszenia, książek czy innych pism zawierających wspomniane teorie jest zakazane.

II. Są zabronione różne formy poświęcenia się aniołom ("Engelweihen") praktykowane w "Opus Angelorum".

III. Jest ponadto zabronione tak zwane udzielanie sakramentów na odległość ("Fernspendung"), a także włączanie do liturgii eucharystycznej i Liturgii Godzin tekstów, modlitw lub obrzędów, które bezpośrednio czy też pośrednio odnosiłyby się do wspomnianych teorii.

IV. Egzorcyzmy mogą być praktykowane wyłącznie według norm i dyscypliny Kościoła w tym zakresie oraz przy użyciu zaaprobowanych przez niego formuł.

V. Delegat wyposażony w specjalną władzę, mianowany przez Stolicę Apostolską, zweryfikuje i w kontakcie z Biskupami będzie czuwał nad wprowadzeniem wyżej ustalonych norm. Będzie starał się wyjaśnić i uregulować relacje między "Opus Angelorum" i Zgromadzeniem Kanoników Regularnych Krzyża Świętego.

W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszy Dekret, uchwalony na zebraniu plenarnym Kongregacji, i nakazał jego opublikowanie.
Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 6 czerwca 1992 r.
JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt
+ ALBERTO BOVONE
Abp tyt. Cezarei Numidyjskiej
Sekretarz

 

Jak podaliśmy na początku, Dzieło Aniołów podporządkowało się zaleceniom. Niestety, nie w całości.


Tagi: